Navigace

Pravidla a podmínky účasti v soutěži s názvem „Snídám zdravě se Skyrem a Etou“

(dále jen „podmínky“)

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je ACCOM holding, s.r.o. Na Pláni 1997/41, 150 00 Praha 5 IČ: 44265191, DIČ: CZ44265191 Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 4974. (dále jen „pořadatel“)

Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v časovém rozmezí od 25. 5. do 24. 6. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“).

Účast v soutěži

Tato soutěž je určena pro všechny, kteří s oblibou snídají zdravě a s chutí vymýšlejí originální recepty, o které se s ostatními rádi podělí. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník soutěže“), které dosáhly 18 let.

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tím, že vymyslí vlastní originální recept na zadané téma „Snídám zdravě se Skyrem“ s použitím jakékoli příchutě Skyru z Bohušovické mlékárny a běžně dostupných ingrediencí a pořídí fotografii finálního výtvoru vyrobeného dle soutěžního receptu, na které bude kromě pokrmu jasně viditelný obal (kelímek či víčko) Skyru z Bohušovické mlékárny. Text receptu a soutěžní fotografii zašle účastník soutěže pořadateli na e-mailovou adresu snidamskyr@gmail.com nebo prostřednictvím služby Facebook Messenger, případně ji vloží jako komentář pod soutěžní vizuál na facebookovém účtu Skyr CZ, a to nejpozději do 24. 6. 2018 (23:59:59). Zvolíte-li zaslání e-mailem, do předmětu uveďte „Snídám Skyr“. Zároveň s odesláním soutěžní fotografie je účastník soutěže povinen soutěžní recept (fotografii s názvem a textem receptu) zveřejnit na svém účtu na sociální síti Facebook nebo Instagram a označit příspěvek povinnými hashtagy #skyrcz a #snidamskyr.

Každý účastník soutěže může zaslat maximálně 2 soutěžní recepty. Soutěže je možno účastnit se pod pseudonymem. Zasláním soutěžního receptu a jeho fotografie účastník soutěže prohlašuje a pořadateli výslovně potvrzuje, že se jedná výhradně o jeho vlastní autorský recept, který sám účastník soutěže vymyslel a vytvořil, včetně pořízení fotografie. V této souvislosti účastník soutěže uděluje pořadateli výslovný souhlas se zveřejněním zaslaného receptu a jeho fotografie, a to v komunikačních kanálech pořadatele (newsletter, webové stránky, sociální sítě Facebook, Instagram apod.).

Soutěžní edice víček Skyr (s odkazem na soutěž a logem partnera soutěže, společnosti Eta) mohou být k dispozici před i po termínu soutěže, dostupnost soutěžní edice však nemá vliv na uvedený termín soutěže. Zobrazení víčka s anoncí soutěže není podmínkou, do soutěže budou zařazeny i fotografie, na kterých bude kelímek či víčko Skyru z Bohušovické mlékárny v běžném designu, tedy bez soutěžního vizuálu.

Hodnocení soutěže

V soutěži bude vyhlášeno celkem 33 výherců. Hlavní cena bude udělena celkem 3x, vedlejší cena za „druhé místo“ bude udělena celkem 10x, vedlejší cena za „třetí místo“ bude udělena celkem 20x.

Od 25. 5. 2018 budou všechny zaslané fotografie soutěžních receptů průběžně zveřejňovány na FB profilu Skyr. Uživatelé této sociální sítě mohou pro svého favorita hlasovat prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“ přímo u fotky v soutěžním albu. Autoři dvou fotografií s největším počtem „lajků“ se stanou hlavními vítězi soutěže. U hlasování pomocí tlačítka „To se mi líbí“ nerozhoduje, jaké hodnocení je fotografii uděleno (palec nahoru, srdce, emotikon), ale výhradně celkový počet hodnocení. Každý hlasující může udělit hodnocení libovolnému počtu soutěžních fotografií.

První dva výherce hlavní ceny (dále jen „vítěz“) určí svým hlasováním veřejnost, třetí vítěz vzejde z hlasování poroty složené z organizátorů soutěže. Pět výherců cen za „druhé místo“ vybere svým hlasováním veřejnost (rozhoduje úspěch v hlasování na Facebooku), dalších pět soutěžních receptů v této kategorii bude oceněno porotou. Všech 20 výherců ceny za „třetí místo“ bude určeno na základě hlasování veřejnosti na Facebooku. Výsledky soutěže budou známy nejpozději do 26. 6. 2018 (včetně).

Výhry v soutěži

Soutěží se celkem o 33 produktů od partnera soutěže, společnosti Eta, a to takto:
1.) Hlavní cena – Kuchyňský robot Eta Centrino v hodnotě 6500 Kč (celkem 3x)
2.) Vedlejší cena, „druhé místo“ – Tyčový mixer Eta Spesso v hodnotě 1500 Kč (celkem 10x)
3.) Vedlejší cena, „třetí místo“ – Stolní mixer Eta Activmix Family v hodnotě 1000 Kč (celkem 20x)

Oznámení o výhře

Soutěž bude porotou vyhodnocena nejpozději do 26. 6. 2018 (včetně). Výherci budou o výhře v soutěži informováni na oficiálním profilu pořadatele na sociální síti Facebook a prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu účastníka soutěže (výherce), ze které účastník soutěže odeslal soutěžní recept s fotografií, případně prostřednictvím služby Facebook Messenger.

E-mailová adresa účastníka soutěže bude použita výhradně k informování o případné výhře. Účastníci soutěže budou kontaktováni nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zveřejnění výsledků soutěže na oficiálním profilu pořadatele na sociální síti Facebook. Neodpoví-li výherce nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne oznámení o výhře ze strany pořadatele, propadá nárok výherce na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu pořadateli. V tomto případě bude ze strany pořadatele stejným způsobem následně kontaktován náhradní výherce, tedy výherce, který se umístil v soutěži na dalším místě v pořadí. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.

Vyloučení z účasti v soutěži

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků soutěže, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně: a) vydávání cizího receptu a fotografie za vlastní; b) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí). Při každém vyloučení ze soutěže bude výherci následně výhra odebrána, případně tento výherce bude muset vrátit již poskytnutou nebo dodanou výhru zpět pořadateli.

Pořadatel si vyhrazuje právo započítat do hodnocení soutěžních fotografií pomocí tlačítek „like“ pouze hodnocení od existujících profilů skutečných osob, které nejsou spjaty s organizovanými praktikami na výměnu hlasů, s falešnými účty provozovanými pouze za účelem účasti v online soutěžích a uměle vytvořenými profily, včetně automatického hodnocení (auto-like).

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto podmínek ze strany účastníka soutěže, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění účastníka soutěže vyřadit ze soutěže. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

Z hodnocení poroty jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností. V případě, že se výhercem vzešlým z hlasování poroty stane taková osoba, nárok na tuto výhru připadne výherci náhradnímu.

Vyloučení odpovědnosti za škody

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi soutěže účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody, škody způsobené hrubou nedbalostí nebo nemajetkové újmy.

Pořadatel rovněž není odpovědný za obsah receptů a fotografií zaslaných ze strany účastníka soutěže do soutěže ani za případné porušení práv třetích osob způsobené právě obsahem zveřejněních receptů a fotografií ze strany pořadatele, které zaslal účastník soutěže do soutěže jako vlastní recept a fotografii. V tomto případě je účastník soutěže plně srozuměn s tím, že pokud taková situace nastane, nese odpovědnost za případné porušení těchto práv třetích osob výhradně účastník soutěže, a to v plném rozsahu. Tímto není dotčeno rovněž právo pořadatele požadovat po účastníkovi soutěže náhradu škody.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jmenovitě jména, příjmení, příp. pseudonymu a e-mailové adresy za účelem administrace soutěže a výběru a kontaktování výherce. Tento souhlas je udělován na dobu od jeho udělení do okamžiku výběru výherce soutěže a převzetí výhry.

Účastník soutěže, který bude vybrán jako výherce, současně uděluje účastí v soutěži pořadateli svůj souhlas
se zpracováním svého jména, příjmení, příp. pseudonymu, a to pro marketingové účely, tj. pro uvedení
na oficiálním profilu pořadatele na sociální síti Facebook.

Ačkoli je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů dobrovolné, představuje nutný předpoklad
pro účast v soutěži.

Účastník soutěže bere na vědomí, že mu náležejí práva dle ustanovení § 12 (Právo na přístup k informacím)
a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) Zákona, a dále, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky. Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tyto podmínky jsou považovány v rámci soutěže za jediné, úplné a konečné.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher. Pořadatel neodpovídá za případné vady výher.

Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny v rámci oddělení Public Relations pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

Podmínky soutěže se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky soutěže jsou k dispozici přímo na webu pořadatele a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle pořadatele.

V Praze dne 15. 5. 2018